Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> El col·legi> Informació> Notícies> Notícia web
// Notícia
CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER A L’OBTENCIÓ I LA RENOVACIÓ DEL CERTIFICAT

DE CAPACITACIÓ PROFESSIONAL PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT DE CONSELLER DE SEGURETAT PER AL TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES PER CARRETERA O PER FERROCARRIL.

Resolc:
Article 1
1.1 Les condicions d'aquesta convocatòria són les que estableix la Resolució PTO/641/2004, d'11 de març
(DOGC núm. 4096, de 22.3.2004), excepte les relatives al termini de presentació de les sol·licituds per
concórrer a les proves i de pagament de la taxa, les quals s'estableixen a l'apartat següent.
1.2 Les sol·licituds per concórrer a les proves s'hauran de presentar de l'1 a l'11 d'octubre de 2018. El darrer
dia per al pagament de la taxa és el 15 d'octubre de 2018.
Article 2
Les dates i el lloc de realització de les proves es determinaran mitjançant resolució de la Direcció General de
Transports i Mobilitat i es publicaran al DOGC.
Article 3
Determinar la composició del tribunal qualificador de les proves esmentades, que es publica a l'annex 2
d'aquesta Resolució.
D'acord amb el que estableix l'article 24.1 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, el personal que col·labori amb el
tribunal en les tasques de preparació i vigilància de les proves tindrà dret a la percepció d'assistències en les
quanties següents:
Coordinador: 31,25 euros/hora.
Ajudant: 15,63 euros/hora.
Article 4
Les sol·licituds de revisió d'examen s'han de presentar per escrit en el termini d'un mes a comptar de la data e publicació dels resultats, per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del rocediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d'anar adreçades al president del tribunal.
Pere Padrosa i Pierre
Director general de Transports i Mobilitat
Annex 1
Normes per a la realització de les proves
Els aspirants hauran d'anar proveïts d'un document d'identificació personal (DNI, passaport o permís de conduir) i de la còpia corresponent de la carta de pagament degudament validada per CaixaBank o BBVA.
Les proves per a l'obtenció del certificat tindran una durada de dues hores i les proves per a la renovació del certificat tindran una durada d'una hora.
Durant el desenvolupament de les proves, els aspirants en cap cas podran fer servir el telèfon mòbil, ni tan sols en la seva funció de calculadora, ni d'altres aparells electrònics, llevat de calculadores.
Per a la realització del segon exercici, consistent en la resolució d'un supòsit pràctic sobre les tasques i obligacions que ha de realitzar o complir el conseller de seguretat, els aspirants només podran utilitzar el text de l'Acord europeu sobre el transport internacional de mercaderies perilloses per carretera/ferrocarril (ADR/RID), reproduït o editat, o d'altres textos legals, sense que continguin cap anotació addicional. En tot cas, el tribunal qualificador té la facultat d'impedir la utilització dels textos que no es considerin adients per al desenvolupament correcte de les proves.
Les proves aniran referides a l'ADR 2017.
Annex 2
Composició del tribunal qualificador
La composició del tribunal qualificador de les proves serà la següent:
President:
Senyor Josep M. Fortuny i Olivé.
Vocals:
Senyor Lluís Angosto i Poza.
Senyor Daniel Fernández Ruiz-Capillas.
Senyora Marta Sempere Banús.
Secretària:
Senyora Marta Nieto Montaner.

28/09/2018

arxiu adjunt Enllaços d'interés
No hi han arxius associats a la notícia
[+] Noticies

ISO