COL·LEGIACIÓ ON-LINE

El Col·legi té establert un enllaç amb la plataforma de la Finestreta Única del COGITI mitjançant  la qual podreu tramitar i veure els estats de les vostres sol·licituds.
Els enllaços son:

COL·LEGIACIÓ PRESENCIAL

D'acord amb el que estableix l'article 50 dels nostres Estatuts, la documentació necessària per col·legiar-se al Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona és

  • Original i fotocòpia del títol o resguard de sol·licitud de títol.
  • Fotocopia del DNI.
  • 1 fotografia tipus carnet.
  • Fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta del banc/caixa per al cobrament de les quotes col·legials (20 dígits). 
  • Omplir l'imprès de col·legiació.
QUOTES

La quota d'inscripció dels drets col·legials i la quota col·legial es carregarà en el teu compte bancari una vegada que la Junta de Govern hagi aprovat la teva sol·licitud.

EXEMPTS

Estan exemptes de pagament de la quota d'inscripció dels drets col·legials, les persones procedents d'un altre col·legi o els que han tingut la 'condició d'estudiant del CETIT   en el curs anterior (d'octubre a octubre), aquests últims al col·legiar-se en l'any que acabin els estudis estaran exempts de pagament dels drets de col·legiació anual el primer any.

Queden exempts del pagament de la quota col·legial els col·legiats que passin a la situació de jubilat a partir dels 65 anys o en el moment de cessament d'activitat de més de 65 anys i que portin col·legiat al CETIT deu anys d'antiguitat.

BAIXA
 
Si un col·legiat sol·licita la baixa voluntària al CETIT, quan torni a demanar l'alta haurà de pagar una penalització per drets col·legials de 4 € per cada mes que hagi transcorregut des de l'acceptació de la baixa fins a l'aprovació de l'alta, amb un cost màxim de 480 € (10 anys). Aquesta mesura no s'aplica en els casos de trasllat a un altre col·legi, trasllat a l'estranger amb justificació de l'empresa o en aquells que, prèvia sol·licitud per escrit amb explicació dels motius, la Junta de Govern hagi acordat acceptar-los.